Depotbank og liste delegerede depotbanker

Investeringsforeningen PFA Invest har indgået aftale med J.P. Morgan SE - Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan SE, Tyskland (herefter ”J.P. Morgan”) om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for Investeringsforeningens Afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed § 106-107b  samt Finanstilsynets bestemmelser.

J.P. Morgan kan delegere opbevaringen af værdipapirer og likvide midler til andre depotbanker. Ved valg af depotbanker til at varetage delegerede opgaver skal J.P. Morgan i medfør af lov om investeringsforeninger m.v. udvise passende dygtighed og omhu samt løbende overvåge de delegerede opgaver for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af foreningens aktiver.

En liste over samtlige selskaber, som J.P. Morgan har delegeret opbevaringsopgaver til, kan findes her.