Udbytteberegner


Afdeling {{ PayoutYear.TableHeaderDividend }} Styk Sum
{{ Product.Name }} {{ Product.Value | roundNumber }} {{ Product.Sum | roundNumber }} Intet udbytte    
Sum {{ PayoutYear.SumTotal | roundNumber }}

* Afdelingen indeholder ikke a conto-skat


Beskrivelse af udbytte og afkast

Når du køber et investeringsbevis i en udbyttebetalende afdeling, består det samlede afkast af din investering af to elementer: Kursændringen, som udgør det, din investering er vokset/faldet med i en given periode, samt investeringsbevisets udbytte. Mens du først får del i værdien af kursændringen, når du sælger investeringsbeviset, udbetales investeringsbevisets udbytte løbende.

Beskrivelse af udbytte

Udbyttet er den del af en afdelings afkast, der løbende udbetales til investorerne. Det sker som regel hvert år i årets første kvartal. Det er regler i skattelovgivningen, der afgør, hvor stor en del af afkastet, der skal udbetales som udbytte. Investeringsforeningerne kan derfor ikke selv bestemme, om og hvor meget, de vil udbetale i udbytte. Udbyttebetalende afdelinger skal ifølge lovgivningen som minimum udlodde alt hvad der er af skattepligtigt afkast i afdelingerne. Det drejer sig om:

  • Renteindtægter fra obligationer
  • Udbytte fra aktier
  • Udbytte fra underliggende investeringsforeninger
  • Realiserede Nettokursgevinster ved salg af danske obligationer
  • Realiserede Nettokursgevinster ved salg af udenlandske obligationer
  • Realiserede Nettokursgevinster ved salg af valuta
  • Nettokursgevinster ved salg af afledte finansielle instrumenter efter lagerprincippet
  • Realiserede Nettokursgevinster ved salg af aktier

Størrelsen af den årlige udbytteudbetaling vil variere fra år til år. Der vil være år, hvor en afdeling udbetaler store udbytter, og der vil være år, hvor en afdeling udbetaler små udbytter. Det hele afhænger af størrelsen på renteindtægter, udbytte og gevinster på de underliggende investeringer. Udbyttet fortæller derfor intet om en afdelings samlede afkast. En afdeling kan godt opleve år med høje afkast og lave udbytter, og omvendt.

Udbytteskat

Ved udbetaling af udbytte tilbageholdes udbytteskat på 27 % ved investering i frie midler, og 22 % ved investering i selskaber. Der tilbageholdes udbytteskat på vores Balanceafdelinger og aktieafdelinger. 

Du kan læse mere om beskatning af udbytter fra investeringsforeningen i vores skatteguide her.

Manuel eller automatisk geninvestering

For mange investorer vil det være en fordel at gøre brug af automatisk geninvestering. Med automatisk geninvestering udbetales udbyttet som nye investeringsbeviser i stedet for som kontanter. Automatisk geninvestering sker til afdelingens indre værdi, og dermed undgås udgifter til geninvestering i form af emissionstillæg.

Med automatisk geninvestering sikrer du, at din formue fortsat er investeret, og at udbyttebetalinger ikke fører til store ændringer i allokeringen mellem de enkelte afdelinger.

Hvad sker der, når en afdeling udbetaler udbytte?