Ekstraordinær markedskommentar – 25. oktober 2018

Hvad sker der på markederne?

Efter en lang periode med stigninger oplever vi i øjeblikket dage med store kursfald på aktiemarkeder i hele verdenen. I skrivende stund er det ledende amerikanske aktie indeks (S&P500) faldet ca. 9 % siden toppen i september og det amerikanske teknologi indeks (Nasdaq) er faldet ca. 12 % i oktober. Herhjemme i Danmark er vi også blevet ramt og det ledende indeks (C25) er nede med ca. 10 % i oktober.

På hvilken baggrund sker aktiefaldene?

De nuværende fald på aktiemarkederne skyldes blandt andet, at vi i den seneste tid har set nogle ret markante rentestigninger i USA, hvor de lange renter er steget med 0,40 % og dermed nået det højeste niveau siden 2011. Normalt kan stigende renter og aktiekurser gå hånd i hånd, men de seneste to måneder er vi nået dertil, hvor renterne har taget for store hop opad, og det er tilsyneladende blevet lidt for meget for aktiemarkederne. Samtidig har specielt de amerikanske aktier være negativt påvirket af at amerikanske virksomheder i forbindelse med regnskabssæsonen har sat aktietilbagekøb på pause. Rentestigningerne sker samtidig med, at handelskrigen mellem USA og Kina er eskaleret, og investorerne frygter, at det vil dæmpe den globale vækst i økonomierne.

Har aktiemarkedet toppet?

Det korte svar er nej, da PFA vurderer, at der er tale om en korrektion af – og ikke et brud på - den grundlæggende opadgående trend, der har kendetegnet aktier siden finanskrisen. Vi udelukker ikke, at der kan komme yderligere fald på aktiemarkederne, men vi mener fortsat, at stigende obligationsrenter kan gå hånd i hånd med stigende aktiemarkeder. Det, der fortsat skal drive aktiemarkedet opad, er solid indtjening i virksomhederne som følge af det globale økonomiske opsving. Vi skal huske på, at renterne stiger på baggrund af en solid økonomisk udvikling i USA, som p.t. er den primære drivkraft i den globale økonomi. PFA tror stadig, at renterne gradvist vil krybe op som konsekvens af den robuste amerikanske økonomi. Ser vi tilbage til februar 2018, hvor stigende renter til sidst slog benene væk under aktiemarkedet, er der mange ligheder. Dengang faldt SP500 med 10% og de 10-årige renter faldt en smule tilbage. Det tog næsten 7 måneder før aktierne havde genvundet det tabte og kunne sætte et nyt high.

Hvad holder vi øje med fremadrettet?

Da stigningerne i aktiekurserne især er drevet af en vækst i den globale økonomi og i virksomhedernes indtjening, vil vi fremadrettet holde nøje øje med de økonomiske nøgletal og udviklingen i virksomhedernes regnskaber. Vi vil også holde øje med centralbankernes udmeldinger, der kan signalere, om den nuværende lempelige pengepolitik bliver afviklet hurtigere end forventet. Vi vurderer, at den amerikanske centralbank (Fed) fortsat vil hæve renten i de kommende kvartaler og næste gang allerede i december. 

Konklusion
  • PFA er neutrale på aktier
  • PFA er neutrale på kreditobligationer
  • PFA er undervægtet på stats- og realkredit obligationer
  • PFA ser positivt på ejendomsinvesteringer
  • PFA forventer fortsat stigende renter i USA

 

Markedskommentar oktober 2018

Handelsaftaler begynder at falde på plads

September leverede blandede afkast på aktie og negative afkast på toneangivende statsobligationer som følge af stigende renter, mens kreditobligationer overvejende gav positive afkast. USA’s økonomi formåede at holde det aktuelt høje vækstmomentum, mens de økonomiske indikatorer for Europa og Asien signalerede mere moderat vækst. USA, Canada og Mexico blev enige om en revision af NAFTA-handelsaftalen, ligesom handelsaftalen mellem USA og Sydkorea blev revideret. Der blev implementeret nye afgifter på kinesiske varer eksporteret til USA. I Europa fremlagde Italien et budget, som skabte usikkerhed om udviklingen i landets store statsgæld og forholdet til EU.

Robust vækst og renteforhøjelser

Amerikanske vækstindikatorer fastholdt de forholdsvist høje niveauer fra de foregående måneder. Det signalerer, at væksten i 3. kvartal har bevaret momentum fra 2. kvartal, hvor økonomien voksede 1 % på kvartalsbasis og 2,9 % ift. året før. Der er begyndende tegn på, at snart ni års opsving og den laveste arbejdsløshed siden 1970 endelig begynder at skabe lønpres på arbejdsmarkedet. I august steg amerikanske lønninger med 2,9 %, hvilket er den højeste stigning siden finanskrisen, men stadig pænt under de 4 - 4,25 % lønnen steg med i midten af forrige opsving. Såfremt lønnen fortsætter med at stige i et gradvist tempo vil den nuværende produktivitetsfremgang på 1 % - 1,5 % medvirke til, at lønnen ikke øger inflationspresset. I september hævede den amerikanske centralbank (Fed) renten med 0,25 %-point til 2,25 %. Dermed har Fed næsten brugt tre år på at hæve renten otte gange. Opstramningen foregår således stadig yderst gradvist, hvilket understreges af, at den tidligere centralbankchef Alan Greenspan hævede renten otte gange årligt i perioden fra midt-2004 til midt-2006.

Nordamerikansk handelsaftale falder på plads

Handelskonflikten mellem USA og resten af verden tog et væsentligt skridt i positiv retning, da Trump i slutningen af september kunne annoncere, at man var blevet enige med Canada om en revideret version af NAFTA-aftalen. Der forelå allerede en aftale med Mexico, og vejen ser derfor ud til at være banet for godkendelse i kongressen senere i år. Tilsvarende har administrationen også forhandlet en revision af en eksisterende aftale med Sydkorea. De nye aftaler ventes kun at få små direkte økonomiske effekter, men de reducerer noget af den risiko som har tynget de finansielle markeder. De kommende måneder ventes fokus at flytte sig til igangværende forhandlinger med Europa og Japan, samt forholdet mellem USA og Kina. Mht. sidstnævnte er der ikke aktuelt planlagt bilaterale møder, efter at Trump i starten af september pålagde 10 % afgift på kinesiske importvarer for 200 mia. USD og annoncerede, at denne afgift kunne stige til 25 % ved årsskiftet.

Europa tynges igen af politisk usikkerhed

I Europa tyder vækstindikatorer på, at vækstmomentum er øget lidt i løbet af sommeren efter et skuffende 1. halvår, hvor væksten aftog til 0,4 % på kvartalsbasis og 2,1 % på årsbasis. Arbejdsløsheden i flere lande ligger nu på niveau eller under niveau fra før finanskrisen, og der er tegn på at arbejdsmarkedet strammer til, hvilket har sendt lønningerne op på lige over 2 %. Det betrygger Den Europæiske Centralbank (ECB) i, at inflationspresset langsomt er ved at vende tilbage til Eurozonen, men giver ikke anledning til at ændre den pengepolitiske kurs, som styrer mod en renteforhøjelse tidligst i 2. halvår af 2019. Europa er stadig tynget af nedadrettede risici, som hovedsageligt henfører til situationen i Italien og Brexit-forhandlingerne. 

Amerikanske aktier outperformede

På finansmarkederne var det specielt amerikanske aktier, der udmærkede sig i september ved at sætte nye kursrekorder, løftet af den positive nyhedsstrøm og fortsatte effekter fra skattereformen. Samtidig steg renten på en 10-årig statsobligation til knap 3,10 %, hvilket, udover en kort periode i maj 2018, er det højeste niveau siden 2011. I Europa var aktiemarkederne tynget af den usikre politiske situation, hvilket også førte til en svækkelse af euroen sidst på måneden. Tyske og danske renter er steget lidt som følge af udviklingen i amerikanske renter, mens italienske statsobligationsrenter ligger med et forhøjet spænd til mere sikre obligationsrenter. I Emerging Markets-komplekset har kinesiske aktier det fortsat svært, mens latinamerikanske aktier fik et løft fra de succesfulde NAFTA forhandlinger. Endelig har en olieprisstigning på 28 % i år givet medvind til aktier i de olieeksporterende regioner og desuden bidraget til inflationspresset og dermed de lidt højere renter.

Afkast

Afkast for udvalgte afdelinger
PFA Invest afdelinger September 2018 siden start Start dato
PFA Invest Balance AA 0,0 % 0,2 %  0,8 %  21.06.2017
PFA Invest Balance A 0,1 % 0,9 % 32,4 %  28.01.2014
PFA Invest Balance Akkumulerende 0,0 % 1,5 %  2,2 %  21.06.2017
PFA Invest Balance B 0,2 % 2,7 % 66,6 %  01.10.2012
PFA Invest Balance C 0,2 % 3,2 % 15,4 %  05.05.2015
PFA Invest Globale Aktier 0,3 % 8,7 % 119,0 %  01.10.2012

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.
I henhold til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan anvendt afkastdata findes i sin fuldstændighed under www.pfainvest.dk/afdelinger

PFA Invest Balance afdelinger

Højdepunkter
  1. Stærke nøgletal overgik frygten for handelskrig og de globale aktieindeks fortsatte den positive udvikling. Globale aktier trækkes fortsat op af amerikanske aktier, der steg mere 1,4 % i september, mens danske, europæiske og emerging market aktier faldt. Kreditobligationer og stats-/realkreditobligationer gav afkast omkring 0%. Vores ejendomsinvestering fortsatte den positive udvikling og har ved udgangen af september givet et positivt afkast på 1,7 %.
  2. Ved udgangen af september ligger globale aktier med et afkast på 7,5%. Amerikanske aktier er årets vinder, med et afkast på 14 %, hvoraf de 3,5 % kommer fra en styrket USD.
  3. PFA Invest Balance afdelinger ligger med afkast ml. 0,2 % og 3,4 % i 2018, hvor afdelingerne med den største aktieandel har givet det højeste afkast.

September endte med let positive aktieafkast og tilsvarende stigende renter. Handelskonflikten lægger fortsat en dæmper på optimismen, specielt i forholdet mellem USA og Kina. Emerging markets aktier er trykket af usikkerheden om udfaldet af handelskonflikten, mens amerikanske aktier fortsætter med at stige. Italiens problemer med at få lagt et troværdigt budget og uroen omkring Tyrkiets økonomi er ligeledes kilde til usikkerhed og trykker specielt europæiske aktier. Både korte og lange renter er steget med godt 0,1 %-point, hvilket kan tilskrives tegn på inflation i USA. De danske renter holdes dog stadig nede pga. de lavere vækstudsigter for Europa.

Investeringsstrategi

I løbet af 3. kvartal har vi øget andelen af amerikanske aktier, og reduceret andelen af emerging markets aktier, samt europæiske aktier. I september har vi fastholdt vores allokering. Vi ser fortsat positivt på europæiske aktier, men vurderer at risikoen er høj i Europa. Andelen af aktier er holdt neutral i de forskellige Balance afdelinger, som er udtryk for at vi er komfortable med risikofyldte aktiver og i vores hovedscenarie er aktier det bedste aktiv, men vi ser også en betydelig risiko for eskalering af både handelskrigsretorik og situationen i Italien.

Aktier

Aktieinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem PFA Invest afdelingerne Globale Aktier, Danske Aktier, Europa Value Aktier, Højt Udbytte Aktier, USA Stabile Aktier og udvalgte aktier fra USA, Europa og emerging markets.

Aktier gav 0,2 % i september. Amerikanske aktier fortsatte med at stige, mens afkastet blev trukket ned af danske aktier og emerging markets. Porteføljen er undervægtet amerikanske aktier og de mest cykliske aktier, specielt fra USA. Dette har kostet på afkastet, da amerikanske aktier og USD er steget.

Aktieporteføljens performance er negativ i forhold til benchmark, men aktier har givet de højeste afkast blandt aktivklasserne i år og har dermed trukket Balance afdelingernes afkast op.

Obligationer

Obligationsinvesteringerne i porteføljen er fordelt mellem danske og udenlandske stats- og realkreditobligationer, samt kreditobligationer. Kreditobligationer dækker over virksomhedsobligationer med høj og lav kreditværdighed samt obligationer fra emerging markets lande. Investeringerne i stats- og realkreditobligationer sker gennem afdelingerne PFA Invest Mellemlange Obligationer og PFA Invest Udenlandske Obligationer, mens investeringerne i kreditobligationer sker gennem afdelingen PFA Invest Kreditobligationer. Der er desuden enkeltinvesteringer i danske obligationer og kreditobligationer.

Danske stats- og realkreditobligationer gav negativt afkast på -0,1 % i september, da den 10-årige danske rente steg 0,10 %-point. År til dato har danske obligationer givet et afkast på 0,3 %, mens udenlandske statsobligationer har givet -1,8 %. Obligationer er undervægtet med ca. 5 %.

Kreditobligationer gav et afkast på 0,3 % i september, da kreditspændet til statsobligationer faldt og modsvarede rentestigningen. Betingelserne er fortsat positive for kreditobligationer, men de er pt. dyre, set i forhold til både kort og lang historik. Med de nuværende vækstprognoser for økonomien ser afkast/risikoforholdet dog stadig attraktivt ud for kreditobligationer, sammenholdt med danske stats- og realkreditobligationer. År til dato er afkastet -0,4 %. Kreditobligationer er undervægtet med ca. 3,5 %.

Stats- og realkreditobligationer har givet afkast på linje med benchmark, mens kreditobligationer har givet bedre afkast end benchmark.

Ejendomme

I juni har vi udvidet investeringsuniverset i afdelingen ved at investere ca. 8 % af midlerne i en obligation, der har en underliggende eksponering mod primært københavnske kontorejendomme. Siden købet har obligationen givet et afkast på 1,7 %.

PFA Invest nyhedsbrev

Du har mulighed for at læse en uddybet udgave af nyhedsbrevet for oktober 2018 her.