Investeringsomkostninger

Ny EU-standard erstatter ÅOP

Fra 1. januar 2023 indføres der nye EU-regler om de investeringsomkostninger, som investeringsfonde skal oplyse.
Dermed udgår det velkendte ÅOP som sammenligningsnøgletal for omkostninger. Der ændres ikke ved selve omkostningerne i PFA Invest, men kun den måde, vi viser dem på. 

Ny metode for visning af investeringsomkostninger

Efter 10 år er det fra årsskiftet slut med det velkendte ÅOP som sammenligningsnøgletal for investeringsomkostninger. I stedet vil omkostningerne blive oplyst som anvist i EU’s ’Packaged Retail Investment and Insurance-based Products’ (PRIIPs). Samtidig erstattes det nuværende dokument ’Central Investorinformation’ af et nyt PRIIPs KID, der indeholder information om investeringsproduktet. 

Du kan her blive klogere på, hvilke investeringsoplysninger du fremover vil få oplyst, og hvad det betyder for sammenligning på tværs af produkter. Det er vigtigt at sige, at PFA ikke har ændret investeringsomkostninger som følge af lovgivningen, men kun den måde, vi viser dem på.

    
 

Ny omkostningsfremstilling

Fremover deles produktomkostninger på investeringer op i tre overordnede kategorier, der hver bliver inddelt i to underkategorier:

   
Denne opdeling er standard på tværs af investeringsforeninger. Til gengæld vil der til forskel fra tidligere ikke længere være en standard for den periode, som investeringsforeningerne viser og beregner omkostningerne efter. Mens ÅOP-sammenligningsnøgletallet altid delte investeringsomkostningerne ud over 7 år, vil længden på denne periode fremadrettet afhænge af de forskellige investeringsforeningernes anbefalinger til, hvor lang tid man skal holde investeringen – også kaldet holdeperioden (RHP). Det kan gøre det svært at sammenligne omkostninger i investeringsforeninger på tværs af konkurrenter.

I PFA vil omkostningerne i Invest-afdelingerne som hidtil blive vist ud fra en holdeperiode (RHP) på 7 år. Denne periode er valgt ud fra afdelingernes målgruppe, omkostningsstruktur samt risiko-/afkaststruktur. RHP for andre investeringsforeninger kan som sagt være forskellig og fastsat ud fra andre faktorer.

Samme risiko men ny risikoskala

PRIIP’s omfatter et bredere produktsortiment end investeringsforeninger. Derfor er risikoskalaen ændret, så den dækker alle typer investeringsprodukter, herunder simple lavrisikoprodukter og komplekse højrisikoprodukter, der eksempelvis anvender gearing.

Det betyder, at samtlige PFA Invest-afdelinger vil få et lavere risikotal. Alle afdelingerne vil have et risikotal på mellem 2 og 4, hvor de tidligere lå i intervallet 3 til 6. Igen er det vigtigt at sige, at det alene er skalaen, der ændres, og ikke risikoen på investeringsprodukterne. 

 

Risiko og afkastscenarier

De nye EU-regler inkluderer samtidig en visning af den forventede afkastudvikling i investeringsforeningen under fire forskellige scenarier: stress, ufordelagtigt, moderat og fordelagtigt på 1 års sigt og ved RHP. Visningen er baseret på den historiske kursudvikling i de enkelte investeringsafdelinger. Scenarierne giver et pejlemærke på udsvingene i afkastet men med forbehold for, at forudsigelser om fremtiden altid er usikre.

Sammenligner du forskellige investeringsafdelinger, så vær opmærksom på, om de anvender samme RHP, da forskellige perioder giver forskellige investeringsvilkår, som gør det svært at sammenligne performance.